Organizátor

Korešpondenčná adresa

Morning Net, s.r.o.
Pod Párovcami 161
921 01 Piešťany
tel.: +421 915 758 465
topfest@topfest.sk
www.topfest.sk


Fakturačná adresa

Morning Net, s.r.o.
Pod Párovcami 161
921 01 Piešťany

IČO: 50 977 181
IČ DPH: SK 2120550300

Číslo účtu: 2941046149/1100 , TATRA BANKA
IBAN: SK69 1100 0000 0029 4104 6149
SWIFT: TATRSKBX

Registrovaný na Okresnom súde v Bratislave. Oddiel: sro, Vložka č. 120991/B

Miesto podujatia

Futbalové ihrisko, Nábrežná 510, 956 07 Veľké Ripňany