Organizátor

Fakturačná adresa

TOPFEST, s.r.o.
Nevädzova 6C
821 01 Bratislava

IČO: 46 108 700
IČ DPH: SK 2023231012

Číslo účtu: 2927863169/1100 , TATRA BANKA
IBAN: SK96 1100 0000 0029 2786 3169
SWIFT: TATRSKBX

Registrovaný na Okresnom súde v Bratislave. Oddiel: sro, Vložka č. 75349/B

Korešpondenčná adresa

TOPFEST, s.r.o.
Pod Párovcami 165
921 01 Piešťany

+421 915 758 465

topfest@topfest.sk

Miesto podujatia

Futbalové ihrisko, Nábrežná 510, 956 07 Veľké Ripňany